ZÁSADY NA OCHRANU SOUKROMÍ

Bordeaux Wine Boutique se sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00 Česká republika, IČO: 74339460 – DIČ: CZ681624746, který prodává zboží v internetovém obchodě na webové adrese www.bordeauxwineboutique.com, zpracovává vaše osobní údaje proto, že je to nezbytné k tomu, aby mohl naplnit svou část smlouvy o nákupu zboží, kterou s vámi uzavřel (nebo proto, aby mohl zavést opatření používaná před uzavřením takové smlouvy). Vaše osobní údaje zpracovává jen v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohl plnit povinnosti společnosti poskytující veřejnou službu.

1. ÚDAJE A KONTAKTY ZPRACOVATELE

Zpracovatelem vašich osobních údajů je Bordeaux Wine Boutique se sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00 Česká republika, IČO: 74339460 – DIČ: CZ681624746 (dále jen „zpracovatel“).

Kontaktní údaje zpracovatele jsou následující.Dodací adresa: Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00 Česká republika; e-mailová adresa: info@bordeauxwineboutique.com;telefon: +420 608 428 676.

Zpracovatel nejmenoval žádného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů je to, že takové zpracovávání je nezbytné k tomu, aby:
– bylo možné naplnit smlouvu mezi vámi a zpracovatelem údajů nebo aby mohl zpracovatel zavést opatření před uzavřením takové smlouvy podleČlánku 6 (1) (b) NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);– aby bylo možné splnit zákonné povinnosti, které se vztahují na správce, tak jak uvádí Článek 6 (1) c) Nařízení, především splnit povinnosti uložené zpracovatelům obecně závaznými právními předpisy, zejménazákonem ČR č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

3. ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány proto, aby bylo možné jednat podle smlouvy mezi vámi a zpracovatelem, včetně dodání zboží a rozhodnutí o odpovědnosti za vady, nebo aby mohl zpracovatel zavést opatření před uzavřením takové smlouvy a splnit související veřejné povinnosti.

Správce neprovádí žádné automatizované rozhodování podle Článku 22 NařízeníEvropského parlamentu a Rady(ES) č. 2016/679.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a po dobu nezbytnou pro účely archivace podle obecně závazných právních předpisů, minimálně však po dobu, kterou stanovují obecně závazné právní předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou přepravci zásilek a další subjekty zapojené do doručování zboží nebo placení za něj podle kupní smlouvy. Dále jde o subjekty zajišťující technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu softwaru a uchovávání dat.Mezi příjemce vašich osobních údajů patří i doručovací služba Zásilkovna.

K subjektům, které přijmou vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností, mohou patřit finanční orgány nebo jiné oprávněné orgány, a to v případech, kdy je zpracovatel vázán obecně platnými právními předpisy.

Zpracovatel nehodlá předávat vaše osobní údaje do třetí země (tedy země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Podle podmínek uvedených v Nařízení máte právo požádat zpracovatele o přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu či výmaz svých osobních údajů nebo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Pokud máte podezření, že zpracování vašich osobních údajů někdo narušil nebo bylo porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost k orgánu dozoru.

V žádném případě nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytovat. Je to však nezbytné, pokud máme uzavřít smlouvu a následně splnit povinnosti z ní vyplývající. Zpracovatel to totiž nemůže bez vašich osobních údajů udělat.