Bordeaux Wine Boutique – Matthias Jean Cruzin se sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00 Česká republika IČO: 74339460DIČ: CZ681624746, prodává zboží v internetovém obchodě na webové adrese www.bordeauxwineboutique.com

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENY ZBOŽÍ APLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 6. PŘEPRAVA ZBOŽÍ
 7. PRÁVA PŘI VADNÉM PLNĚNÍ
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 11. DORUČENÍ
 12. OPAKOVANÉ PLATBY
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dálejako „Obchodní podmínky“) Bordeaux Wine Boutique – Matthias Jean Cruzinse sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00 Česká republika, IČO: 74339460DIČ: CZ681624746, který prodává zboží v internetovém obchodě na webové adrese www.bordeauxwineboutique.com (dále jen „Prodejce“),upravujív souladu se zněním § 1751 (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,vzájemná práva a povinnosti stran určených nebo daných kupní smlouvou (dále jen „Kupní smlouva“), kterou spolu uzavřeli Prodejce a jiná fyzická osoba (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodejce. E-shop provozuje Prodejce na webové adresewww.bordeauxwineboutique.com (dále jen„Webová stránka“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen„Webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která chce nakoupit zboží od Prodejce, je právnická nebo objednává zboží v rámci svých obchodních aktivit nebo nákup jinak přímo souvisí s její profesí.

1.3 V Kupní smlouvě lze ujednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek. Taková specifická ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

1.4 Obchodní podmínkyjsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva i Obchodní podmínkyjsou buď v angličtině, nebo v češtině. Kupní smlouvu je možné uzavřít buď v angličtině, nebo v češtině.

1.5 Prodejce má právo upravit znění Obchodních podmínek nebo do nich něco přidat. Takové změny ale nijak neovlivní práva a povinnosti, které vyvstanou v době platnosti předešlé verze Obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Poté, co si Kupující udělá na Webové stránce registraci, může vstupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím tohoto rozhraní může objednávat zboží. (Dále jen „Uživatelský účet“.)

2.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvést všechny údaje přesně a pravdivě. Má také povinnost údaje ve svém Uživatelském účtu aktualizovat pokaždé, když dojde k nějaké změně. Prodejce vždy vychází z toho, že údaje, které Kupující uvedl v Uživatelském účtu, jsou správné.

2.3 Přístup k Uživatelském účtu je zajištěn pomocí uživatelského jména a hesla. Informace, které jsou zapotřebí k přístupu do Uživatelského účtu, je Kupující povinen uchovávat v tajnosti.

2.4 Kupující není oprávněný dovolit třetí straně používat jeho Uživatelský účet.

2.5 Prodejce může Uživatelský účet zrušit, zejména pokud ho Kupující nepoužil více než 24 měsíců nebo nesplnil své povinnosti dané Kupní smlouvou (včetně Obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být k dispozici neustále – hlavně proto, že Prodejce musí občas provádět údržbu hardwaru a softwaru, a proto, že údržbu hardwaru a softwaru musí provádět i třetí strany.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá zobrazení zboží naWebovém rozhraní obchodu jsou pouze informativní a Prodejce není povinen k těmto produktům uzavřít Kupní smlouvu. Neuplatní se zde § 1732 (2) občanského zákoníku.

3.2 Na Webovém rozhraní obchodu jsou informace o zboží, včetně ceny jednotlivých produktů a nákladů na vrácení zboží v případě, že je není možné vrátit běžnými poštovními službami. Ceny zboží jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků. Ceny platí, dokud jsou v této podobě uvedené na Webovém rozhraní obchodu.To ale neznamená, že Prodejce nemůže uzavřít Kupní smlouvu s odlišnými podmínkami, dojednanými individuálně.

3.3 Na Webovém rozhraní obchodu jsou rovněž informace o nákladech na zabalení a doručení zboží. Informace o nákladech na zabalení a doručení zboží jinam než do České republiky jsou uvedené jasně a zobrazí se na Webové stránce, jakmile Kupující zvolí možnost doručení mimo území České republiky.

3.4 Když si chce Kupující objednat zboží, vyplní objednávkový formulář na Webovém rozhraní obchodu. Ve formuláři jsou uvedené zejména informace o:
3.4.1 objednaném zboží (objednané zboží, které si předtím Kupující„uložil“ do elektronického nákupního košíku na Webovém rozhraní obchodu),
3.4.2 způsobu, jakým Kupující uhradí cenu zboží, a o podrobnostech ke způsobu, jakým má být zboží doručeno,
3.4.3 nákladech spojených s dodávkou zboží (souhrnně pod označením „objednávka“).

3.5. Než Kupující odešle objednávku Prodejci, má možnost zkontrolovat a případně upravit údaje, které uvedl v objednávce. V této fázi může například najít a opravit chyby, které udělal při vkládání údajů do objednávky. Objednávku Kupující odešle Prodejci kliknutím na „OBJEDNAT“.Prodejce vychází z toho, že údaje uvedené v objednávce jsou správné. Jakmile Prodejce objednávku obdrží, e-mailem potvrdí Kupujícímu, že ji přijal. Využije k tomu e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl ve svém Uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „E-mailová adresa Kupujícího“).

3.6. Prodejce má vždy právo (například písemně nebo po telefonu) požádat Kupujícího, aby objednávku potvrdil. Toto právo využije v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, nákupní cena, odhadované náklady na doručení).

3.7. Smluvní vztah mezi Prodejcem a Kupujícím vzniká v okamžiku, kdy Prodejce potvrdí přijetí objednávkyna E-mailovou adresu Kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s tím, že pro uzavření Kupní smlouvy se využijí prostředky komunikace na dálku. Náklady, které musí Kupující při uzavírání smlouvy vynaložit na tyto prostředky komunikace na dálku (například náklady na internetové připojení nebo telefonní hovor), nese sám Kupující. Nijak se neliší od běžných nákladů na tyto prostředky.

CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující může Prodejci zaplatit za produkty (tedy cenu za zboží a jakékoli náklady spojené s jeho doručením podle Kupní smlouvy) těmito způsoby:
a) online pomocí platební karty xxxxxx
b) bankovním převodem na účet:
Matthias Jean Cruzin – 677644/5500 CZK
IBAN: CZ71 5500 0000 0000 0067 7644
Swift: RZBCCZPP
Raiffeisenbank

4.2 Prodejce nepožaduje od Kupujícího zálohu ani jinou platbu tohoto typu. To ale nijak neruší povinnost Kupujícího podle Článku 4.6 Obchodních podmínekzaplatit cenu za zboží předem.

4.3 Pokud Kupující hradí cenu za zboží platební kartou nebo bankovním převodem, jeho povinnost zaplatit za zboží je splněna v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodejce.

4.4 Zejména v případech, kdy Prodejce nedostane žádné další potvrzení objednávky (Článek 3.6), má Prodejce právo žádat, aby Kupující zaplatil plnou cenu za zboží ještě před tím, než mu Prodejce zboží odešle.Na tuto situaci se nevztahuje § 2119 (1) občanského zákoníku.

4.5 Slevy na zboží, které Prodejce poskytuje, nelze nikdy kombinovat.

4.6 Pokud je to v obchodním styku zvykem nebo pokud to stanovují obecně závazné právní předpisy, Prodejce vystaví daňový doklad, jímž bude faktura uvádějící částky podle Kupní smlouvy. Prodejce je plátcem DPH. Daňový doklad (fakturu) vystaví Kupujícímu poté, co tento zaplatí cenu za zboží. Prodejce pošle fakturu elektronickou formou na E-mailovou adresu Kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy, která byla nějak upravena na přání Kupujícího nebo osob, jež ho zastupují, od Kupní smlouvy, která se vztahuje ke zboží rychle podléhajícímu zkáze, jež bylo po doručení nevratně smícháno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které Kupující z tohoto obalu vyjmul a z hygienických důvodů ho tedy nelze vrátit, a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky či počítačového programu v originálním balení.

5.2 Pokud se na Kupní smlouvu nevztahuje Článek 5.1 Obchodních podmínek nebo jiný důvod, kvůli němuž od ní nelze odstoupit, Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit podle § 1829 (1) občanského zákoníku do 14 dnů od doručení zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Prodejce obdržet ve lhůtě podle předchozí věty, a to písemně. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující doručit mimo jiné na adresu sídla Prodejce nebo na e-mailovou adresu Prodejce info@bordeauxwineboutique.com.

5.3 Jestliže Kupující odstoupí od Kupní smlouvy podle Článku 5.2 Obchodních podmínek, Kupní smlouva se od počátku zrušuje.Zboží musí být Prodejci vráceno do 14 (čtrnácti) dnůod data odstoupení od smlouvy. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, je to on, kdo nese náklady spojené s navrácením zboží Prodejci, a to i v případě, že ho nelze vrátit prostřednictvím standardních poštovních služeb.

5.4 Jestliže Kupující odstoupí od Kupní smlouvy podle Článku 5.2 Obchodních podmínek, Prodejce musí vrátit peníze, které předtím dostal do Kupujícího, do 14 (čtrnácti) dnů od data odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peníze od Kupujícího přijal.Prodejce má rovněž nárok na plnění poskytnuté Kupujícím po vrácení zboží, pokud s tím Kupující souhlasí, aniž by to pro něj znamenalo náklady navíc.Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, Prodejce není povinen mu vrátit přijaté peníze dříve, než dostane zpět zboží nebo než Kupující prokáže, že mu zboží už poslal.

5.5 Prodejce si vyhrazuje právo jednostranně posoudit nárok Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

5.6 V případech, kdy má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 1829 (1) občanského zákoníku, má i Prodejce právo odstoupit od Kupní smlouvy, a to kdykoli až do okamžiku, kdy Kupující převezme zboží. V takovém případě musí Prodejce vrátit Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného prodlení na účet Kupujícího.

5.7 Pokud Kupující dostane spolu se zbožím ještě dárek, je mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřena darovací smlouva s podmínkou, že když Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, darovací smlouva se zrušuje a Kupující je povinen vrátit zboží i s dárkem od Prodejce.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ

6.1 Jestliže se určitý způsob dopravy domluví na zvláštní žádost Kupujícího, je to on, kdo nese riziko a jakékoli náklady navíc spojené s tímto typem přepravy.

6.2 Pokud je Prodejce podle Kupní smlouvy povinen doručit zboží na místo, které Kupující určil v objednávce, Kupující je zase povinen zboží po doručení převzít.

6.3 Jestliže je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručit zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jaký je uvedený v objednávce, je to Kupující, kdo je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, respektive s jiným způsobem jeho přepravy.

6.4 Kupující je povinen poté, co převezme zboží od přepravce, zkontrolovat neporušenost balení, a pokud zjistí jakékoli vady, informovat o tom bez zbytečného prodlení přepravce. Je-li balení poškozené způsobem, který svědčío tom, že do zásilky se dostal někdo neoprávněný, Kupující nemusí zásilku od přepravce přijmout.

6.5 Práva a povinnosti jiných stran, která souvisí s přepravou zboží, mohou mít vliv na zvláštní doručovací podmínky Prodejce, pokud Prodejce takové podmínky vydal.

 

PRÁVA PŘI VADNÉM PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména§ 1914–1925, § 2099–2117 a § 2161–2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

7.2. Prodejce před Kupujícím zodpovídá za to, že dodané zboží bude bez závad. Zejména je Prodejce před Kupujícím zodpovědný za to, že v okamžiku, kdy Kupující přebírá zboží:
7.2.1má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a v případě, že konkrétní dohoda není, že má vlastnosti, které Prodejce či výrobce popisují nebo které Kupující může očekávat vzhledem k povaze daného zboží a marketingovým informacím k němu,
7.2.2je zboží ve stavu, kdy může plnit účel, který Prodejce uvádí nebo k němuž se tento druh zboží běžně využívá,
7.2.3zboží kvalitativně odpovídá vzorku či originálu, na nichž se strany dohodly, což platí v případě, že kvalita či vzhled zboží byly určeny právě na základě nějakého vzorku či originálu,
7.2.4zboží je ve správném množství a má správnou hodnotu a váhu,
7.2.5zboží odpovídá požadavkům zákona.

7.3. Ustanovení Článku 7.2 Obchodních podmínek neplatí u zboží, které Prodejce nabízí se slevou kvůli jeho vadě, na základě níž byla domluvena nižší cena. Ustanovení Článku 7.2 Obchodních podmínek se dále nevztahují na vnější opotřebení zboží, které způsobilo běžné nakládání, opotřebení,které způsobil Kupující, nebo opotřebení,které způsobila povaha daného zboží.

7.4. Jestliže se u zboží nepodléhajícího zkáze zjistí vada do šesti měsíců od data nákupu, považuje se toto zboží za vadné už v okamžiku nákupu. Kupující může podat stížnost na vadu zboží nepodléhajícího zkáze ve lhůtě 24 měsíců od data nákupu.

7.5. Práva vyplývající z vadného plnění může Kupující u Prodejce uplatnit v sídle Prodejce nebo v jeho provozovně.

7.6. Další práva a povinnosti stran, které souvisí s odpovědností Prodejce za vady zboží, mohou být ovlivněné pravidly Prodejce.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující získává zboží do svého výhradního vlastnictví tím, že za něj zaplatí jeho plnou cenu.

8.2 Prodejce není vůči Kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 (1) e) občanského zákoníku.

8.3 K mimosoudním vypořádáním spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webové stránky: http://www.coi.cz.

8.4 Prodejce je oprávněn prodávat zboží na základě své obchodní licence. Obchodní činnosti se věnuje v mezích určených pro tuto licenci Licenčním úřadem. Na oblast ochrany osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.Česká obchodní inspekce dohlíží mimo jiné na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

8.5 Kupující tímto přijímá nebezpečí změny okolnostív souladu s § 1765 (2) občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Pokud jde o zpracovávání osobních údajů Kupujícího, Prodejce se řídí Článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Prodejce zpracovává tyto údaje jen v zájmu zpracování Kupní smlouvy, dojednání této smlouvy a splnění svých veřejných povinností. Toto Nařízení GDPR Prodejce plní prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásad na ochranu soukromí.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí s tím, že bude dostávat informace o zboží, službách a aktivitách Prodejce na svou e-mailovou adresu, a rovněž souhlasí s tím, že bude na svou e-mailovou adresu dostávat obchodní sdělení. Prodejce plní svou informační povinnost, kterou má vůči Kupujícímustran zpracovávání jeho osobních údajů za účelem komunikace o komerčních záležitostech (danou Článkem 13 Nařízení GDPR), prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásad na ochranu soukromí.

10.2 Kupující souhlasí s tím, že v jeho počítači se budou ukládat tzv. soubory cookies.Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, pokud lze i tak jeho nákup na Webové stránce zpracovat a Prodejce může své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy splnit i bez toho, že by se v počítači Kupujícího cookies ukládaly.

DORUČENÍ

11.1 Prodejce doručí zboží na adresu uvedenou jako fakturační v objednávkovém formuláři, kde lze uvést navíc i doručovací adresu pro případ, že doručovací a fakturační adresa se liší.Pokud se doručovací adresa změní, Kupující je povinen o tom informovat Bordeaux Wine Boutique – Matthias Jean Cruzinse sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, 152 00 Česká republikaIČO: 74339460DIČ: CZ681624746, a to buď zprávou na e-mail info@bordeauxwineboutique.com, nebo tím, že se na Webové stránce Prodejce přihlásí do svého Uživatelského účtu a tam doručovací adresu aktualizuje.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud má obchodní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, strany tímto sjednávají, že tento vztah se řídí právem České republiky. Tento fakt ale nemá žádný vliv na práva spotřebitele daná obecně závaznými právními předpisy.

12.2 Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínekneplatné nebo neúčinné nebo se neplatným či neúčinným stane,použije se takové řešení, které bude svým smyslem účelem co nejblíže neplatnému či neúčinnému ustanovení.Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení nemá žádný vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.3
Kontaktní údaje Prodejce:
doručovací adresa
e-mailová adresainfo@bordeauxwineboutique.com,
telefon +420 608 428 676.

Praha 11. května 2020